Klauzula informacyjna

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W NOWEJ WSI WIELKIEJ Z DNIA 05 Stycznia 2023 ROKU

 

§ 1.

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Podstawą do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych jest posiadanie karty bibliotecznej, honorowanej w całej sieci bibliotecznej znajdującej się na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
4. Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną, a przy jej odbiorze powinien:
a) okazać dowód osobisty, ważną legitymację studencką lub szkolną,
b) podpisać zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu, w przypadku czytelnika do lat 15, na zobowiązaniu do przestrzegania niniejszego Regulaminu wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna prawnego. Wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą oni odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.
c) pierwsza karta biblioteczna jest bezpłatna. W przypadku utraty karty, Biblioteka wystawia duplikat karty, po uiszczeniu opłaty- 5 zł.

Podpisując zobowiązanie Czytelnik jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w „zbiorze” danych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej i na przetwarzanie tych danych w celach zgodnych z działalnością Biblioteki.

Zgodnie z art. 32 i 35 Ustawy o ochronie danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do:

- uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia administratora danych adresu jego siedziby i pełnej nazwy, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – jej miejsca zamieszkania oraz imienia i nazwiska,

- uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych,

- żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

- wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych,

- informacji o zbiorze danych osobowych nie częściej niż raz na sześć miesięcy,

- w razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, administrator danych jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego przetwarzania kwestionowanych danych osobowych, w odniesieniu, do których tryb ich uzupełniania, uaktualniania lub sprostowania określają odrębne ustawy.

5. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, danych kontaktowych (numer telefonu, adres e-mail).

6. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.

§ 2.

1. Jednorazowo można mieć wypożyczone 4 książki na koncie. Konto jest jedno wspólne dla wszystkich bibliotek w gminie.

2. Księgozbiór dla czytelników od 3 do 15 lat jest wyodrębniony.

3. Książki z działu beletrystyki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 35 dni. Książki popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 7 dni.

4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych książek jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.

5. Biblioteka może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 3, jeżeli stanowią szczególnie poszukiwane pozycje.

6. Na prośbę czytelnika biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.

7. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek może znajdować się poszukiwana przez niego pozycja.

8. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

( oddzielny regulamin ).

9. Dzieci mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą tych czytelników.

10. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurującego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

11. Zapis przez Internet

Aby zarejestrować konto czytelnika wypełnij formularz. Rejestracja. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link, którego kliknięcie aktywuje konto i wygeneruje hasło dostępu. Jeśli e-mail nie dojdzie w ciągu kilku minut, sprawdź, czy nie został zakwalifikowany jako spam.

W trakcie pierwszej wizyty w wypożyczalni zostaniesz poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości, podpiszesz zobowiązanie i otrzymasz kartę biblioteczną.

Jeśli konto czytelnika nie zostanie potwierdzone przez 7 dni od dnia zapisu lub jeśli zachodzi podejrzenie, że czytelnik nie przyjdzie do biblioteki, pracownik biblioteki może skasować rejestrację on-line.

Jak zalogować się do Konta bibliotecznego

W celu zalogowania się należy wejść do Katalogu biblioteki i wejść do zakładki Konto.

Identyfikatorem logowania może być: Twój adres e-mail, numer karty bibliotecznej lub login.

Login możesz sobie ustawić lub zmienić po zalogowaniu się do swojego konta.

Jeśli zapomnisz loginu możesz użyć numeru karty bibliotecznej (pomijając zera początkowe, o ile takie istnieją).

Hasło logowania przyjdzie mailem po zapisie. Po zalogowaniu się, należy je zmienić na własne. Hasło powinno zawierać: co najmniej 6 znaków, co najmniej 1 literę, co najmniej 1 cyfrę oraz co najmniej 1 znak specjalny.

Jeśli e-mail nie dotarł do Ciebie, sprawdź, czy nie został zakwalifikowany jako spam.

Gdy zapomnisz hasła, możesz je odzyskać klikając w napis: Nie pamiętasz hasła?

W przypadku problemów z logowaniem, zwróć się po pomoc do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej.

§ 3.

1. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych.

§ 4.

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Czytelnik może za zgodą dyrektora biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki, najlepiej taką samą lub z tego samego działu (np. bajka za bajkę).

§ 5.

Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu książki, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 6.

Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§ 7.

Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

Czytelnik ma prawo odwołania się do dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy.

Pin It